X
03

دانشگاه آیت ­اله العظمی بروجردی (ره)  برگزار می کند : دومین همایش ریاضی با محوریت پژوهش های نوین در ریاضی

جهت ثبت نام در سایت و ارسال آثار به سایت http://conf.isc.gov.ir/mmr97 مراجعه فرمایید 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(