X
07

1- شرکت در جلسه  امتحان پايان ترم دروس انتخابی ، برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

2- در صورت عدم شرکت درامتحان پایان نیمسال ، نمرات میان ترم ، تکالیف، بخش عملی دروس و... به هیچ عنوان درنظر گرفته نخواهد شد.

3- غيبت غير موجه در امتحان منجر به  نمره صفر  در امتحان آن درس مي شود.

4- تشخيص موجه/ غير موجه بودن غيبت بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه/ كميته منتخب آن شورا است.

5- در صورت موجه تشخيص داده شدن غيبت، آن درس حذف آموزشي مي گردد و به هيچ عنوان امكان برگزاري امتحان مجدد و ثبت نمره توسط استاد مربوطه وجود ندارد.

6- در صورتيكه با حذف درسي (كه غيبت در امتحان آن موجه تشخيص داده شده است) سقف واحدهاي آن نيمسال به زير حد نصاب برسد، نيمسال مذكور یک ترم کامل و با احتساب در سنوات مجاز تحصیل محسوب می گردد.

7- در صورتيكه دانشجو در ايام امتحانات به دلیل پزشکی غیبت نماید ، لازم است  حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پس از تاریخ ترخیص از بیمارستان         و یا تاریخ گواهی پزشک معالج  ، مدارك و مستندات خود را همراه با فرم درخواست بررسی غيبت درامتحان به اداره امتحانات دانشگاه تحویل نمايد.

تبصره: درصورتیکه دانشجو صرفاً در جلسه امتحان یکدرس شرکت ننماید ، نیاز به ارایه گواهی پزشکی یا سایر مستندات  ندارد و درس مذکور توسط دانشگاه حذف می گردد، مشروط به اینکه تعداد واحدهای ترم دانشجو به واسطه این حذف زیر تعداد واحد مجاز ترم نیاید. (کارشناسی 12 واحد، کارشناسی ارشد 8 واحد)، در غیر اینصورت لازم است  گواهی پزشکی به تایید پزشک معتمد دانشگاه برسد و درجلسه شورای دانشگاه بررسی گردد.

بدیهی است غیبت در جلسه امتحان بیش از یک درس به علت بیماری نیاز به تاییدیه پزشک معتمد و بررسی درجلسه شورای دانشگاه دارد.

8- در صورتيكه دانشجو در جلسه امتحان درسي حاضر باشد، امكان بررسي حذف پزشكي آن درس پس از امتحان وجود ندارد.

9- درخواست حذف ترم به علت بيماري يا حادثه، تنها در صورتي قابل بررسي است كه دانشجو در هيچ امتحاني شركت نكرده باشد.

10- دانشجوياني كه مبتلا به ناراحتي هاي رواني يا اعصاب بوده، به نحوي كه امكان شركت در امتحان براي آنها ميسر نباشد، بايستي بر اساس گواهي هاي تأييد شده و طبق ضوابط، ترم خود را به طور كامل و قبل از شروع امتحانات حذف نمايند. حذف ننمودن ترم ملاك آمادگي براي ادامه ترم            و شركت در امتحانات است و غيبت در امتحان براي اين گونه افراد، غير موجه تشخيص داده مي شود.

11- مسافرت در طول امتحانات پايان نيمسال، دليل موجهي براي غيبت نخواهد بود و غيبت بر اين مبنا غير موجه است.

12- درخصوص سایر موارد که در فوق ذکر نگردیده است ، ارایه مستندات در زمان مقرر (حداکثر 48 ساعت پس از تاریخ امتحان ) الزامی می باشد.

13- دانشجویان لازم است فرم درخواست خود را از انتشارات دانشگاه دریافت نموده و به همراه مستندات و یک برگ تصویر کارت ورود به جلسه      به اداره امتحانات دانشگاه تحویل نمایند.

تذکر1: درخواست های ناقص ، تکمیل نشده وخارج از موعد مقرر به هیچ وجه در شورا، بررسی نخواهد شد.   

تذکر 2: در صورتیکه غیبت به دلیل بیماری بوده است ، ارایه گواهی مراجعه به پزشک یا بیمارستان ، ارایه نسخه و یا گواهی بستری دربیمارستان و سایر مستندات مرتبط ، الزامی می باشد.

تذکر 3: با توجه به اینکه مستندات پزشکی ارایه شده توسط دانشجو در شورای آموزشی دانشگاه و با حضور پزشک معتمد بررسی خواهد شد ، لذا نیازی به مراجعه دانشجو به پزشک معتمد نمی باشد .

تذکر 4: به گواهی های غیر واقعی ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورت احراز تخلف در ارایه مستندات توسط دانشجو ، دانشجوی خاطی به کمیته انضباطی دانشجویان معرفی خواهد شد.                                                                اداره امتحانات دانشگاه

                                                                             

ادامه مطلب در فایل های ضمیمه شده ....

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(