X
07

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته اقتصاد نظری و اقتصاد بازرگانی ورودی مهر ماه سال 1393 که جزء پانزده درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود می‌باشند می‌رساند با توجه به نامه سازمان استعدادهای درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص اخذ مجوز رشته علوم اقتصادی مقطع ارشد گرایش اقتصاد آموزش، جهت ثبت نام در پذیرش بدون آزمون این رشته تا تاریخ 19/03/1397 با دریافت فرم های مربوطه از سایت دانشگاه و تحویل آن به مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه می توانند اقدام نمایند.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(