X
 
دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
 در حال به روز رسانی مطالب .
ادامه مطالب
CONTENT DETAILS
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
در حال به روز رسانی مطالب.
ادامه مطالب 
CONTENT DETAILS
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
در حال به روز رسانی
ادامه مطالب
 • دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
 • دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
 • مدیریت طرح و برنامه و تحول اداری
 • دفتر ریاست و روابط عمومی
 • هیات رئیسه
 • گروه نظارت و ارزیابی
-         ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها.
-         دریافت و ثبت نامه­هایی که از واحدهای مختلف ارسال می­گردد و لازم است به رویت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست.
-         تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحد های مختلف می باشد.
-         تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه­ها، دستورها، بخشنامه­ها و دعوتنامه­های صادره.
-         پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه.
-         دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیونها.
-         تنظیم صورت جلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذی ربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور.
-         انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای هئیت علمی دانشگاه در کنگره ­ها،کنفرانس­ها و سمینارهای داخلی و خارجی با همکاری واحدهای ذی ربط.
-         تهیه و تنظیم و اجرای طرحها و برنامه­های تبلیغاتی و انتشاراتی.
-         مطالعه کلیه جراید و روزنامه­ ها و استخراج مطالب علمی مورد نیاز برای ارسال به واحدهای مربوط.
-         برنامه ریزی و اداره امور کنفرانسها و سمینارها.
-         انتشار اخبار اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان.
-         اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه.
- تهیه برنامه­های لازم جهت مراسم اعیاد و جشن­ها و امور تشریفاتی که از طریق دانشگاه برگزار می­شود و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذی ربط.
- ارسال نامه­های محرمانه به مدیریت­ها و واحدها و ارگانهای مختلف و ثبت، ضبط،نگهداری و بایگانی نامه­های محرمانه.
- همکاری در به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه.
- جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی دانشگاه به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه از طریق انتشار پیک، مجله، نشریه، و خبرنامه­های دورهای و...
- عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینارها، مصاحبه ­ها و... و نگهداری سوابق آنها.
- انجام مکاتبات،دستورکار،تهیه،تدوین و تنظیم مصوبات هیئت امنای دانشگاه.
- انجام امور اداری هیئت امنا،هیئت ممیزه و شوراهای دانشگاه و کمیسیون­های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذی ربط.
- رسیدگی به امور مربوط به جمع آوری و استنتاج اطلاعات و آمار کلیه امور دانشگاه.
- تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به کمسیون دائمی و هیئت امناء و جمع­آوری مصوبات آنها ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه.
- بررسی و تنظیم پیش­نویس آئین نامه­های داخلی دانشگاه به منظور طرح و تصویب هیئت امناء وابلاغ مصوبات هیئت امناء به واحدهای ذی ربط.
- شرکت در جلسات کمیسیون دائمی، کنفرانسها و سمینارها حسب مورد و دستور مقام مافوق و ارائه گزارشات لازم.
- انجام امور مربوط به دعوت از شخصیتهای علمی و سیاستهای و... داخل و خارج از کشور با همکاری واحد ذيربط.
- انجام فعالیت در خصوص جذب کمک های مالی و... قطبهای مختلف اقتصادی کشور.
- بررسی مطالب، جراید و اخبار پیرامون فعالیت های دانشگاه و تهیه پاسخهای لازم.
- برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه­های مختلف پژوهشی و فناوری.
- ترجمه نامه­ها،نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبانهای فارسی و خارجی مورد نیاز دانشگاه و موسسات تحقیقاتی تابعه.
- تنظیم برنامه­های سمینارها،کنگره­ها،سمپوزیوم­ها و کنفرانس­های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری سایر واحدها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذی ربط.
- انجام بررسی­های لازم به منظور جلب همکاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.
- فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی با همکاری گروههای آموزشی.
 -تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن ­ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی و دانشمندان خارجی با همکاری سایر واحدهای ذی ربط دانشگاه و واحد همکاریهای علمی و بین­المللی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.
- انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی  و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیئت علمی با هماهنگی واحدهای ذيربط دانشگاه.
- تهیه تفاهم نامه­های همکاری های علمی با دانشگاه و موسسات تحقیقاتی خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین ­المللی.
- رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاهها.
- نظارت بر انجام کلیه امور نمایندگی دانشگاه در تهران.
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.
 

ریاست دانشگاه

معاونت اداری و مالی

معاونت آموزش و پژوهش

معاونت دانشجویی و فرهنگی

اداره حراست

ریاست دانشکده فنی و مهندسی

ریاست دانشکده علوم پایه

ریاست دانشکده علوم انسانی

مدیریت امور فرهنگی

 
- اجراي مصوّبات و دستورالعمل هاي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي
-   جمع آوري اطّلاعات و آمار مورد نياز در چارچوب مصوّبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و تجزيه و تحليل داده ها و دسته بندي اطّلاعات مربوط به آن و ارائه ي  گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي
-  همكاري با گروه هاي نظارت و ارزيابي اعزامي از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
-   تهيّه¬ي گزارش هاي مربوط به كيفيّت آموزشي، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و… دانشگاه براساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و ارائه ي آن به رئيس دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیم سال تحصیلی
- ارزيابي ارتقاي كيفيّت و كمّيت فعّاليّت هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارايي برنامه ها و مقررات براساس عوامل و شاخص هاي تعيين شده
- جمع آوري و ارائه ي نظرات و پيشنهادهاي لازم درجهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و .. در دانشگاه
- ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه
- ارزيابي روش تدريس اعضاي هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت پيشنهاد مناسب ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تكميل فرم هاي پرسشنامه توسّط دانشجويان و نظر خواهي از دانش آموختگان در مورد نقاط قوّت و ضعف نحوه ي آموزش و پژوهش در دانشگاه.
- برّرسي و تصويب طرح هاي مربوط به نظارت و ارزيابي دانشگاه
- برّرسي وضعيّت آموزشي، پژوهشي و رفاهي اعضاي آموزشی دانشگاه و يافتن شاخص ها و عوامل تأثير گذار بر كيفيّت آموزش
- بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش در دانشگاه و ارائه ي طرح هاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزش و پژوهش دانشگاه
-  ارتباط با دانشگاه هاي معتبر جهان و كسب اطّلاع از نحوه ي تلاش¬ها و دستاوردهاي نوين در زمينه¬ي نظارت و ارزيابي و استفاده ي بهينه از آن
- نظارت و ارزيابي منظّم  فعّاليّت هاي مديران با هماهنگی و همکاری معاونت¬های ذی¬ربط
-  برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي، مديران و کارشناسان ذی¬ربط دانشگاه درجهت ارتقاي كيفيّت عملکرد آموزشي، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و… و مدیریت آموزشی دانشگاه با هماهنگی معاونت های مربوطه
-  انجام بررسی¬های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه¬های درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت¬های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه
-  تهيّه¬ي و تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل¬هاي لازم در زمينه¬ي مربوط
-  نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه
-   نظارت برحسن اجراي کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و ارائه ي گزارش موارد تخلّف به رئيس دانشگاه یا معاونت های ذی ربط
-  انجام كلّيه امور محوّله در زمينه ي نظارت و ارزيابي از طرف رئيس دانشگاه
مدیریت های حوزه ریاست
 • دبیر خانه هیات اجرایی جذب
 • مدیریت طرح و برنامه و تحول اداری
 • اداره حراست
... بررسی و ارسال پرونده های مربوط به تعیین صلاحیت علمی کارشناسان آموزشی متقاضی تبدیل وضعیت به هیأت علمی
 انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی
 انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه
 اجرای آئین نامه ها و مقررات مربوط در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل اعضای هیأت علمی اعم از قراردادهای پیمانی، رسمی – آزمایشی، رسمی – قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه
 بررسی صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان بورس تحصیلی به منظور ارائه به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه برای اعلام نظر 
 ارائه گزارشات مستمر و دوره ای حسب مورد به هیأت اجرایی و هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی.
 انجام سایر امور محوله از سوی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی.
 دانلود فرم های مورد نیاز
 فرم شماره 1
 فرم شماره 2
 فایل تبدیل وضعیت
 عضویت در سهام شرکت دانش بنیان
 
...  انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه
- برنامه ریزی، تنظیم فعالیتهای پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.
- همکاری با مدیران و روسای واحد ها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
- جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
- تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه
- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
- دفاع از بودجه پیشنها شده در مراجع رسیدگی.
- ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحد ها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحد های دانشگاه
- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
- بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع
- بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیتهای عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
- برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
- برگزاری مناقصه ها و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی.
- تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی.
- نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه
- بررسی صورت وضعیتها و موارد مالی طرحهای عمرانی.
- اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز دانشگاه
- برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی
- نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحد های  مختلف دانشگاه.
- پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
- تهیه نقشه طرحهای عمرانی دانشگاه
- تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات مختلف و بررسی و تایید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمانهای و تاسیسات
- برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز دانشگاه
- جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرحهای عمرانی دانشگاه
- بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها، امکانات و اعتبارات مصوب و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعملهای مصوب و پیگیری بودجه پروژهای عرمانی تا مرحله نهایی.
- تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژهای عمرانی و سایر امور مربوط بر اساس برنامه های زمانبندی شده.
- مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحد ها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
- انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه
- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی ( تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحد های تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط
- مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.
- بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر واصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
- انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
- انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی
- مطالعه و بررسی درامر طبقه بندی مشاغل کارکنان
- تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل
- تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتهای، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه ( پرسنلی و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه
- شرکت فعال در شورایها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
- برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی
- برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی
- انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی ، فرهنگ سازمانی، سیستمهای و روشهای مورد عمل در دانشگاه
- انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی وهماهنگ ساختن آنها
- برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمهای، روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیاز های جدید
- پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه
- برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه
- ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های  تحول اداری وبهره وری در دانشگاه
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه
 
... -         برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات حراستی.
-         کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در محیط دانشگاه بر اساس ضوابط مربوط.
-         همکاری و اظهار نظر در طرحهای حفاظت از تأسیسات دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور طبق دستورات مقامات ذی صلاح.
-         استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی، پرسنلی و فناوری اطلاعات دانشگاه.
-         ابلاغ دستورات حراستی به مؤسسات تابعه و واحدهای اداری
-         انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول.
-         تهیه و تنظیم فرمهای حراستی.
-         دریافت،ثبت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز.
-         دریافت ، ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه.
-         ارائه نظرات مشورتی به مسئولیه با توجه به اطلاعات مکتسبه.
-         رفع نقائص و بهبود روشهای بازرسی.
-         صدور کارت شناسایی، مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل.
-         انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.
0%

طرح های در دست اقدام

0%

پروژهای آتی

 
0

تعداد دانشجویان

0

تعداد اساتید هیات علمی

تماس با حوزه ریاست

 • آدرس : ایران ، لرستان ، بروجرد، کیلومتر 3 جاده خرم آباد

 • Email Us : info@abru.ac.ir

 • Call Us : +986642468320

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(