X
-         برنامه ریزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی ، پژوهشی ، خدماتی و رفاهی دانشگاه .-         نظارت بر اجرای طرحهای مصوب ساختمانی، تاسیساتی، طبق مقررات مربوطه و تهیه ی گزارشهای لازم در صورت لزوم.-        &n...
ادامه مطلب
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(