X
31شهریور

شرح وظایف دفتر فنی و امور عمرانی دانشگاه

مدیریت امور عمرانی | | View Counts (501) | Return

-         برنامه ریزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی ، پژوهشی ، خدماتی و رفاهی دانشگاه .

-         نظارت بر اجرای طرحهای مصوب ساختمانی، تاسیساتی، طبق مقررات مربوطه و تهیه ی گزارشهای لازم در صورت لزوم.

-         انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرحهای مصوب بر اساس قوانین و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و آیین نامه های معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

-         پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه به شوراي عمراني.

-         همکاری در بررسی طرحهای کالبدی دانشگاه و تطبیق آنها با طرحهای جامع آموزشی مربوط.

-         برقراری تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذیربط به منظور تهیه و تامین نیاز های مهندسین مشاور و طرحهای عمرانی.

-         تهیه و تنظیم برنامه ها و طرحهایی که قانوناً اجرای آنها بر عهده ی طرحهای عمرانی دانشگاه می باشد.

-         تهیه ی گزارش فنی از فعالیت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه

-           رسيدگي به وضعيت مشاوران و پيمانكاران و ساير موارد مالي طرحهاي عمراني.

-         جمع آوری آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و ارائه ی آنها به مراجع ذیربط، حسب نیاز.

-         نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت در اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی.

-         تهیه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی موجود دانشگاه در صورت لزوم.

-         همکاری با مجریان طرحها در مورد مطالعه و تنظیم اصلاحیه ی طرحهای پیش بینی شده.

-         بررسی و بازدید از طرحهای نیمه تمام و در حال اجرا و تهیه ی گزارشهای لازم.

-         رسیدگی به صورت وضعیت های ارائه شده و تهیه ی گزارشهای لازم در این مورد.

-         انجام تحويل و تحول پروژه ها و تحويل نقشه هاي اجرا شده از مشاور و نگهداري و ضبط نقشه ها

-         بررسی و تصویب پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور تهیه می شود.

-         شرکت در جلسات مربوط به طرحها و پروژه های تنظیم شده و تهیه گزارش لازم در صورت احتیاج.

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(