X

گروه نظارت و ارزیابی

11شهریور

طرح های ارزیابی

ارزیابی از نظام‌های آموزشی یکی از ضروریات پویایی این نظام‌ها است. به عبارت دیگر، عدم وجود فرآیند ارزیابی مستمر در نظام‌های آموزشی، موجب رکود آنها می‌گردد. در این راستا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی، آیین‌نامه اجرایی طرح ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها را به تصویب رسانده و به دانشگاه‌های سراسر کشور اعلام نموده است. این طرح به منظور استفاده از تجارب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه در راستای ارتقای سطح عملکرد گروه‌های آموزشی طراحی شده است. اهمیت این نوع ارزیابی موجب گردیده است تا از سوی بسیاری از دانشگاه‌های کشور مورد استقبال قرار گیرد.

فرآیندی که در طی آن عناصر یک نظام، به صورت خودآگاه، اقدام به ارزیابی مجموعۀ عناصر، فرآیندها و پیامدهای موجود در نظام خود می‌کنند، فرآیند ارزیابی درونی اطلاق می‌شود. در فرآیند اجرای «ارزیابی درونی» موارد زیر، زمینه را برای ارتقاء کیفی نظام آموزشی فراهم می‌سازد:

  1. بهبود کیفیت نظام آموزش عالی
  2. همسو کردن نظام دانشگاهی یا نیازهای جامعه و منابع تخصصی
  3. یاری دادن به خودتنظیمی امور نظام دانشگاهی
  4. آشکارکردن جنبه‌های مختلف کیفیت عوامل نظام دانشگاهی
  5. مشارکت اعضای هیأت‌علمی در شفاف‌سازی امور دانشگاهی
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(