X
19آذر

بازدید علمی

0 Comments | | View Counts (79) | Return |

از دانشجویان  دعوت می شود که دربازدید علمی از پتروشیمی اراک شرکت نمایند

.علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر به انجمن شیمی مراجعه نمایند

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(