X
19آذر

بازدید علمی

| View Counts (41) |

از دانشجویان  دعوت می شود که دربازدید علمی از پتروشیمی اراک شرکت نمایند

.علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر به انجمن شیمی مراجعه نمایند

18آذر

روز دانشجو

| View Counts (40) |

untitled

چارت آموزشی کارشناسی شیمی محض و کارشناسی ارشد شیمی فیزیک را می توانید با استفاده از لینک های زیر دریافت کنید

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(