X
22اردیبهشت

اطلاعیه های گروه

| View Counts (199) | Return |

کافه فیزیک

 یکشنبه 22 اردیبهشت  ماه ساعت 14 

مکان: سالن دفاع دانشکده علوم پایه

-----------------------------------------------------------------------

 کافه فیزیک

یکشنبه 8 اردیبهشت ماه ساعت 14

مکان: کلاس 612 دانشکده علوم پایه 

----------------------------------------------------------------------

کافه فیزیک

یکشنبه 19 اسفند ماه ساعت ۱۴

مکان: سالن دفاع دانشکده علوم پایه

----------------------------------------------------------------

کافه فیزیک

یکشنبه 5 اسفند ماه ساعت 14 

مکان: سالن دفاع دانشکده علوم پایه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویانی که در ترم های قبل درس کارگاه فیزیک را گذرانده اند این درس معادل کارگاه ماشین افزار از چارت جدید است

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

استاد راهنمای دانشجویان فیزیک به تفکیک ورودی ها به صورت زیر می باشد

ورودی  97   آقای دکتر یزدانی  

ورودی 96  آقای دکتر موسوی خوانساری

ورودی 95 آقای دکتر گودرزی

ورودی 94 آقای دکتر صادقی 

ورودی 93 خانم دکتر بیرانوند 

 دانشجویان محترم حتما قبل از انتخاب واحد، جهت مشاوره و تایید انتخاب واحد به استاد راهنمای خود مراجعه نمایند

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(