X
  • ساختمان اداری معاونت آموزش و پژوهش
  • نمایی از دانشکده فنی و مهندسی
26آبان

اولویت های پژوهشی سازمان بهزیستی کشور

عناوین اولویت های پژوهشی سازمان بهزیستی کشور

سال 1397

شرح خدمات مورد انتظار

عناوین اولویت ها

معاونت تخصصی

ردیف

- تعیین فعالیت های موازی و یا دارای همپوشانی در حوزه های تخصصی به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع و

 ا ستفاده مطلوب از منابع و امکانات موجود

- تعیین مرجع ارائه خدمات مشابه گروه هدف با بررسی ریز فعالیت ها

- تعیین پتانسیل و ظرفیت تخصصی حوزه های مختلف به منظور هم افزایی   برنامه های سلامت اجتماعی در فعالیت های اجتماع محور

- تعیین همزمان خلاء موجود در خدمات علیرغم داشتن همپوشانی

- تقویت کار تیمی و بین بخشی در فعالیت های سازمان

 

بررسی میزان همپوشانی فعالیت های تخصصی در معاونت توانبخشی و سایر حوزه های سازمان

 

 

 

توانبخشی

 

1

- تاثیر  فعالیت ها و خدمات داوطلبانه و خیرخواهانه در راستای حمایت از جامعه هدف توانبخشی

- تعیین میزان تاثیر داوطلبین در بهبود شاخص های توانبخشی

- تاثیر فعالیت های داوطلبانه بر تقویت ارتباطات اجتماعی و ایجاد تغییر مثبت

- تاثیر مشارکت داوطبین بر هزینه – فایده فعالیت ها

بررسی میزان اثربخشی مشارکت داوطلبین در پیشبرد برنامه های توانبخشی

2

- جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه در مورد نحوه ارائه خدمات توانبخشی ، مراقبتی و پیگیری درمان در مراکز روزانه و شبانه روزی در کشور

- تدوین سیتم تحلیل داده ها وبررسی میزان قرابت خدمات قابل ارائه با شاخص های استاندارد خدمات کشور

- بررسی میزان اثربخشی خدمات توانبخشی روزانه ، مراقبتی ، نگهداری و پیگیری درمان در جامعه هدف در سطح کشور

- نظارت بر اصول مراقبت و توانبخشی در مراکز شبانه روزی و روزانه تحت نظارت کل کشور

- شناسایی فرصت ها و تهدیدها و چالش ها و گسترش خدمات مطلوب و استاندارد

- ارائه راهکارهای علمی و متناسب جهت رفع نواقص و کاستی ها

- تدوین استانداردها مطابق با رویکردهای نوین و مبتنی برکار تیمی

- ارتقاء ارتباطات موثر درون بخشی ، بین بخشی و برون بخشی جهت اقزایش سطح ارائه کیفی خدمات

بررسی اثربخشی خدمات مراکز توانبخشی غیردولتی با استفاده از استانداردهای عملکردی

3

- روش تحقیق با انتخاب خود محقق/محققان محترم می باشد.

-  شیوع شناسی مصرف مواد در گروه های خاص با اولویت زنان و کودکان در کل کشور (حداقل 5 استان پرمصرف‌تر انجام گیرد)

- کلیه امور مرتبط در استان ها از طریق خود محقق/محققان انجام گیرد و همکاری بهزیستی استان ها در حد مقدورات و امکانات انجام می پذیرد.

شیوع شناسی مصرف مواد در گروه های خاص با اولویت زنان و کودکان

پیشگیری

4

 

 

تهیه نقشه معلولیت های کشور

 

 

5

- ارتقاء سطح دانش و آگاهي افراد در معرض آسیب و آسيب ديده اجتماعي در خصوص مسائل و مشكلات اجتماعي و كمك به درك موقعيت خوددر شرايط بحراني .

- ارتقاء توانمنديهاي افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي جهت مقابله با مسائل فردي و اجتماعي در شرايط بحراني از طريق ارائه خدمات تخصصي به موقع .

- ارتقاء آگاهي ها و شناخت خانواده و اجتماع نسبت به نيازهاي مراجعان به منظور تسهيل فرايند حل مسئله در شرايط بحراني .

- شناسائي مناطق و كانونهاي آسیب زا و اقدامات تخصصي در بحران زدايي .

- شناسایی آسیب های اجتماعی نوپدید و باز پدید .

- ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی .

- مداخله موثربه منظور کاهش جرایم و جلوگیری از تشدید بحران و آسیب های اجتماعی و کاهش صدمات بر اقشار در معرض آسیب

 

ارزیابی میزان هزینه – اثربخشی برنامه های مداخله ای در فعالیت های برنامه های اورژانس اجتماعی

اجتماعی

6

الف ) چارچوب کلی مدل مناسب توانمند سازی

1-ارزیابی فرزند (از لحاظ ابعاد روانی، اجتماعی، حرفه ای و تحصیلی)

2-تدوین برنامه اولیه

3-آماده سازی فرزند جهت ورود به جامعه

4-بازبینی برنامه بر اساس اجرای اولیه

5-انتقال به زندگی مستقل

6-پیگیری پس از انتقال

ب )  اجزای مدل مناسب توانمند سازی

1 -توانمند سازی نوجوانان برای پایه گذاری و تداوم روابط با دیگران(روابط رسمی،غیر رسمی)

- مهارت های ارتباطی

- مهارت های سلامت جنسی و فرزند پروری

- مدیریت غذایی

- نظافت خانه بهداشت و ظاهر شخصی

2- توانمند سازی نوجوانان برای بهبود وتوسعه عزت نفس

- آشنایی با فرهنگ و اجتماع

- مهارت های قانونی

3- توانمند سازی نوجوانان برای کسب مهارت ها و دانش عملی و مالی

- مدیریت مالی

- مدیریت مالی مسکن

- مدیریت رفت وآمد

- مهارت جستجوی شغل

- مهارت حفظ شغل

- مهارت های فوریتی و ایمنی

4 - انتقال به زندگی مستقل

- داشتن حداقل یک مهارت حرفه ای

- داشتن گواهی حرفه آموزی

4.1.آمادگی و توانایی لازم  برای هدایت و مدیریت زندگی مستقل

4.2.پرداخت هزینه های انتقال به زندگی مستقل

- تأمین اعتباری برای سرمایه کار

- تامین هزینه های ازدواج

- تامین هزینه ودیعه مسکن فرزند

- تامین هزینه تامین لوازم ضروری زندگی

4.3.پیگیری های مددکاری به هنگام انتقال به زندگی مستقل

5 -پس از انتقال

5.1.پیگیری و نظارت برشرایط و وضعیت فرزند انتقال یافته به زندگی مستقل تا پنج سال

5.2.حمایت در زمینه اشتغال، مسکن، سلامت و سایر ...

 

طراحی مدل مناسب توانمند سازی فرزندان تحت سرپرستی سازمان به منظور ورود موفق آنان به جامعه

 

7

- معرفی مدل های توانمند سازی در جهان

- مطالعه تطبیقی بین کشورهای آسیایی،اروپاییوآمریکایی در زمینه مدلهای توانمند سازی،بر اساس  شاخص ها ونشانگرهای ویژه حاصل از مرور منابع وفرا تحلیل

- تحلیل وضعیت  زنان سرپرست خانوار ایران (با روش SWOT از سیاست گذاران وفعالان این عرصه )

انجام مطالعه کیفی با استفاده از روش دلفی وبحث گروهی متمرکز ّFGD (با متخصصین و خبرگان در راستای بومی سازی آن)

- انجام بحث گروهی با زنان سرپرست خانوار ( جامعه هدف )

- ارائه مدل بومی توانمند سازی زنان بر اساس نتایج مطالعه انجام شده .

بررسی مدل های موثر توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در سطح جهانی و بومی سازی

 

8

 

 

دسترسی سریع و آسان به محتوا

با کلیک بر روی باکس های زیر محتوای دسته بندی شده واحد های زیرمجموعه معاونت را دریافت نمایید

 

ادارات تابعه

ادارات تابعه

دریافت اطلاعیه ها، فایل ها و اطلاع از وقایع اخیر ادارات تابعه

 

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(