X
  • معاونت اداری و مالی
    نمایی از ساختمان اداری
Archive by category: معاونت اداری و مالیReturn
پرتال معاونت اداری و مالی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) به منظور بهبود اطلاع رسانی های حوزه معاونت و راه اندازی میز خدمت الکترونیک افتتاح گردید . از این پس همه اعضای  هیات علمی وکارکنان و دانشجویان دانشگاه ، فرم ها آیین نامه ها ، اخبار و اطلاعیه های حوزه معاونت اداری و مالی را در این پرتال دریافت خواهند کرد
ادامه مطلب
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(