• ساختمان اداری معاونت آموزش و پژوهش
  • نمایی از دانشکده فنی و مهندسی
   آلبوم تصاویر مناسبت های معاونت آموزشی
16شهریور

اولویت هاي پژوهشی پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و رساله دکتري شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1397

0 Comments | | View Counts (376) | Return |

اولویت هاي پژوهشی پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و رساله دکتري

شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1397

توسعه صنایع پایین دستی

-1 تأمین مواد اولیه

مدیریت مؤثر تأمین نیاز مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی (بررسی و مقایسه روش هاي

مختلف)

بررسی، مقایسه و توسعه روش هاي متنوع خرید محصولات پتروشیمیایی از بورس کالا

مطالعات امکان سنجی به منظور تولید گریدهاي جدید از محصولات توسط واحدهاي

پتروشیمی

تدوین نظام قیمت گذاري مطلوب در سیستم توزیع مواد اولیه با هدف ثبات قیمت در بازار

تأمین مواد اولیه

بررسی و تعیین عوامل مؤثر در قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی

طراحی نظام نظارت بر کیفیت مواد اولیه وارداتی

بررسی و طراحی ایجاد نظام برنامه ریزي و پایش نیاز واقعی صنایع پایین دستی در کشور و

برنامه ریزي تولیدات بر اساس آن

-2 توسعه بازار

بررسی و تدوین سیاست هاي اجرایی حمایت از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی

و حفظ بازار داخلی

طراحی و ایجاد نظام و شبکه توزیع مواد اولیه براي محصولات پتروشیمیایی در زنجیره

مطالعه فرصت هاي سرمایه گذاري در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

طراحی نظام یکپارچه کنترل قیمت با هدف آزادسازي تدریجی قیمت هاي مواد اولیه و

محصولات نهایی پتروشیمی

بررسی آثار آزادسازي قیمت ها و عدم دخالت دولت در امر قیمت گذاري محصولات

پتروشیمیایی

بررسی تطبیقی نظام قیمت گذاري محصولات پتروشیمیایی در ایران و جهان

بررسی شیوه هاي هماهنگ سازي نظام تعرفه گذاري مواد اولیه و محصولات نهایی صنایع

پایین دستی پتروشیمی

بررسی کارکرد پارك هاي تخصصی صادرات به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات

صادراتی

تدوین نقشه راه فناوري صنایع پایین دستی پتروشیمی و پایش مستمر تحولات و نوآوري هاي

تکنولوژي با هدف کسب و حفظ مزیت رقابتی بنگاه هاي فعال

-3 بازمهندسی ساختار ارتباط بین بازیگران فعال در زنجیره

ایجاد مکانیزم هاي تشویقی/تنبیهی (مانند نظام مالیاتی و تخفیف) به منظور ایجاد ارتباط

مؤثرتر بین تأمین کنندگان و تولیدکنندگان به منظور یکسوسازي منافع این دو و حذف واسطه

گري

-4 توانمندسازي محیط کسب و کار

استقرار مدیریت یکپارچه و نظام سیاست گذاري یکپارچه در حوزه مدیریت صنایع تکمیلی

راه کارهاي اجرایی ایجاد و تقویت خوشه هاي صنعتی و پارك هاي شیمیایی

بررسی کارکرد و راهکارهاي ارتقاي جایگاه تشکل ها، انجمن ها و کارگروه هاي تخصصی در

توسعه و مدیریت صنایع تکمیلی پتروشیمی

بررسی و طراحی راهکارهاي بهبود زیرساخت هاي توسعه زنجیره صنعت (اصلاح نظام پولی و

بانکی، مالیات و عوارض گمرکی، آموزش عمومی، توسعه شبکه هاي ارتباطی، توسعه صنایع

مکمل و پشتیبان صنایع پایین دستی، توسعه شبکه حمل ونقل کشور، بازسازي نظام پژوهش

اصلاح قوانین و مقررات)

-5 توسعه فناوري و نوآوري

توسعه مراکز تحقیقات بازار جهت پایش بازار و جهت دهی به تولیدات داخلی متناسب با نیاز

بازار

تدوین نقشه راه همکاري بین مراکز تولید علم و دانش فنی با صنایع پایین دستی پتروشیمی

در کشور

توسعه فعالیت هاي ارائه دهندگان خدمات تکنولوژي

طراحی ساختار نهاد تخصصی مدیریت انتقال تکنولوژي ویژه صنایع تکمیلی

-6 تأمین مالی زنجیره

بررسی به کارگیري شیوه هاي نوین و متنوع تأمین مالی زنجیره ارزش صنایع پایین دستی

پتروشیمی

آموزش

-1 بررسی جایگاه و تأثیر آموزش در تعیین مزیت رقابتی و حفظ برند شرکت ملی صنایع پتروشیمی

-2 بررسی و تعیین متدهاي آموزش سازمانی براي بهره وري بیشتر شرکت ملی صنایع پتروشیمی

-3 بررسی و تدوین راهکارهاي عملیاتی ارتقاء جایگاه آموزش در بین پرسنل شرکت ملی صنایع

پتروشیمی

-4 تدوین و بازنگري استاندارهاي آموزشی در زمینه تهیه تقویم آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

-5 بررسی طراحی و استقرار مرکز ارزیابی و توسعه مدیران با هدف مدیریت استعدادها در شرکت ملی

صنایع پتروشیمی

حوزه زنان و خانواده

-1 بررسی نقش صنعت پتروشیمی در بهبود شاخص هاي توسعه جنسیتی کشور

-2 بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء مهارت هاي مدیریتی زنان شاغل در صنعت پتروشیمی

-3 بررسی نگرش کارکنان نسبت به توانمندي ها و شایستگی هاي مدیریتی زنان شاغل در صنعت

پتروشیمی

-4 بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تعادل بین کار و زندگی کارکنان صنعت پتروشیمی (با رویکرد مقایسه

اي زنان و مردان)

-5 بررسی عوامل مؤثر و راه کارهاي پیشگیري از بروز فرسودگی شغلی به ویژه کارکنان زن صنعت

پتروشیمی

حوزه برنامه ریزي منابع انسانی(مقطع دکترا)

-1 طراحی مدل "برنامه ریزي کارراهه"

-2 طراحی و پیاده سازي مدل "برنامه ریزي توسعه فردي"

حوزه تجزیه و تحلیل شغل و نیازهاي آموزشی

-1 بررسی استفاده از نتایج پژوهش هاي منابع انسانی انجام شده در پتروشیمی بر عملکرد و نگرش و

بهره وري مدیران و کارکنان

-2 مدیریت مبتنی بر شواهد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی(رساله دکتري)

-3 مطالعه تطبیقی رویکرد نیازسنجی آموزشی پتروشیمی با شرکت هاي بین المللی و ارائه راهکار مؤثر

-4 مطالعه تطبیقی سنجش اثربخشی آموزش در پتروشیمی با شرکت هاي بین المللی و ارائه راهکار

مؤثر

-5 مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت هاي بین المللی و

ارائه راهکارهاي مؤثر

حوزه اداري

-1 آسیب شناسی خصوصی سازي شرکتهاي فرعی پتروشیمی و آثار آن بر روابط و تعاملات اداري، فنی

و مالی با توجه به نگاه حاکمیتی مسئولین کشور

-2 آسیب شناسی انواع استخدام و اعمال مقررات متفاوت براي کارکنان علیرغم اهداف یکسان صنایع

پتروشیمی کشور.

حوزه عمومی

-1 بررسی رفتارهاي منافقانه در محیط کار و ارائه راهکار عملی جهت کاهش آن(رساله دکتري)

-2 بررسی رفتارهاي سیاسی در محیط کار و ارائه راهکار عملی جهت کاهش آن(رساله دکتري)

-3 ارائه مدل عملیاتی تعادل کار و زندگی(رساله دکتري)

-4 بررسی خودشیفتگی کارکنان و ارائه راهکار عملی جهت کاهش آن(رساله دکتري)

-5 بررسی سلامت اداري و ارائه راهکار عملی جهت افزایش آن

حوزه حقوقی

-1 بررسی قوانین و مقررات حاکم بر صنعت پتروشیمی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

-2 بررسی مفاهیم نوین در خصوص حوزه هاي حقوقی حاکم بر امنیت انرژي و کاربرد آن در صنعت

پتروشیمی

-3 بررسی دستوالعمل هاي اتحادیه اروپا در حوزه انرژي و تطبیق آن با قوانین حاکم در حوزه نفت، گاز

و پتروشیمی

-4 یکپارچه سازي بین المللی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ؛ در چارچوب حقوق بین المللی، حقوق

ملی و قراردادها

-5 بررسی جایگاه قانونی، چالش ها و آثار انتقال فناوري در قراردادهاي حاکم در صنعت پتروشیمی

-6 بررسی برنامه هاي بازار مشترك منطقه اي در صنعت پتروشیمی و راهکارهاي ایجاد آن

-7 بررسی قراردادهاي لیسانس و انتقال تکنولوژي در صنعت پتروشیمی

-8 بررسی ملاحظات زیست محیطی دولت ایران در قراردادهاي حاکم بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.

-9 بررسی راهکارهاي قراردادي به منظور مدیریت تحریم هاي اقتصادي در قراردادهاي صنعت نفت.

-10 بررسی نحوه ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازي تصمیمات و اقدامات حقوقی و قراردادي در صنعت

پتروشیمی.

-11 انتقال فناوري در صنعت پتروشیمی، چالش ها، موانع و راهکارهاي رفع آن.

-12 بررسی حقوق حاکم بر قراردادهاي ملی وبین المللی فروش محصولات پتروشیمی و جایگاه

کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این قراردادها.

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(