نام و نام خانوادگی        مهندس مهرداد هدایتیان                                                                     
سمت مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
تلفن 06642468320-داخلی 303
پست الکترونیک m.hedayatian@abru.ac.ir
پرتال شخصی پرتال مهندس مهندس مهرداد هدایتیان

 

 

- برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقای سطح علمی دانشگاه.

- هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همکاری رؤسای دانشکده ها.

- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهارنظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس براساس برنامه ها و سرفصلهای مصوب.

- بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصل های مصوب.

- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

- اظهارنظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.

- پیش بینی نیاز استخدام هیأت علمی و نیز اظهارنظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدامی.

- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصل ها ، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت های علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.

- بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.

- مکاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.

- همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخش های آموزشی دانشکده ها.

- انجام امور مربوط به بازنگری دروس.

- استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.

- ارسال فرم های اعلام ظرفیت به دانشکده ها و بررسی ظرفیت های اعلام شده از سوی دانشکده ها و تطابق با آئین نامه های موجود.

- پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

- همکاری در تدوین آئین نامه های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذیربط.

- دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.

- تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتالوگ های معرفی دوره های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی.

- تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.

- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر ادارۀ خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.

- رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارت خانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها و ...

- نظارت بر اجرای آئین نامه ها در خصوص انتقال و مهمانی دانشجویان.

- استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی.

- نظرخواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.

- انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی براساس سیاست های متخذه.

- دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور.

- اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

- همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.

- انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان.

- پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

- انجام امور مربوط به صدور گواهی ، معرفی نامه و سایر مکاتبات.

- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه.

- ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به مؤسسه بورس دهنده.

- ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

- دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.

- انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.

- کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده ، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آئین نامه های مربوط.

- صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.

- تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط.

- ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراکز دولتی.

- حفظ و نگهداری سوابق دانش آموختگان.

- دبیری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.

- تهیه و تنظیم و نگهداری برنامه­های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره­های تحصیلات تکمیلی و مقررات مربوط به صورت کاتالوگهای معرفی دوره­های تحصیلات تکمیلی.

- تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه­های هفتگی و امتحانی دروس دوره­های تحصیلات تکمیلی.

- نظارت بر حسن اجرای آئین­نامه­ها، بخشنامه­ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.

- رسیدگی به مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی و برآورد نارسائی­های آئین­نامه­ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- نظارت بر اجرای آئین نامه­ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

- استفاده از آمار و اطلاعات جهت نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته تحصیلات تکمیلی.

- نظرخواهی از دانشکده­ها در خصوص تغییرات برنامه­های آموزشی.

- انجام امور ثبت نام و امتحان دانشجویان تحصیلات تکمیلی براساس سیاست­های متخذه.

- دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور.

- اعمال دستورالعمل­های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

- همکاری با دانشکده­ها در تهیه برنامه­های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.

- انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان.

- پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

- انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.

- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه.

- ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به مؤسسه بورس دهنده.

- ابلاغ برنامه­های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه­های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

- دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.

- انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.

- کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم­بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه­های مربوط.

- صدور گواهی­های موقت دانش آموختگان.

- تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه  آن به مسئولین ذیربط.

- ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.

- حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.

- انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تکمیلی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور.

- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(