X

دکتر احمد رضا مظاهری

13خرداد

زمینه های تحقیقاتی

احمد رضا مظاهری | 0 Comments | | View Counts (158) | Return |

پایداری شیروانی های خاکی

فرسایش داخلی خاک ها

بهسازی خاکها با نانو مواد

آزمایش های استاتیکی و دینامیکی خاک ها

About the Author

Related

سمت های اجرایی

خلاصه ای از سمت های اجرایی

Read More >

تحصیلات

کارشناسی: مهندسی عمران- دانشگاه صنعت آب و برق 1382-1386کارشن...

Read More >

فعالیت های پژوهشی

خلاصه ای از فعالیت های پژوهشی استاد

Read More >

فعالیت های آموزشی

خلاصه ای از فعالیت های آموزشی استاد

Read More >
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(