X

دکتر محمد عابدینی

12تیر

پروژه های گرفته شده با صنعت برق

1. جایابی منابع تولید پرآکنده در شبکه توزیع همدان

2. بررسی تاثیر نیروگاه های خورشیدی بر عملکرد شبکه توزیع همدان

3. بررسی عملکرد مستقل و متصل به شبکه منابع تولید پراکنده در شبکه پلدختر

 

About the Author

Related

فعالیت های آموزشی

خلاصه ای از فعالیت های آموزشی استاد

Read More >

سمت های اجرایی

خلاصه ای از سمت های اجرایی

Read More >

همایش های علمی

  روش جدید برای مطالعه پخش بار در ریزشبکه با الگوری...

Read More >

صفحه آزاد

بسم الله الرحمن الرحيم  ترم اول نام درس ...

Read More >

مقالات پژوهشی

خلاصه ای از مقالات پژوهشی استاد

Read More >

:دروس ارائه شده

1. مدار های الکتریکی 22. ماشین های الکتریکی 1 و2  و 33. طرا...

Read More >
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(