X

دکتر محمد عابدینی

12تیر

:دروس ارائه شده

1. مدار های الکتریکی 2

2. ماشین های الکتریکی 1 و2  و 3

3. طراحی خطوط انتقال نیرو

4. عایق و فشار قوی

5. زبان تخصصی

6. ریزپردازنده

7. ریاضی مهندسی

About the Author

Related

فعالیت های آموزشی

خلاصه ای از فعالیت های آموزشی استاد

Read More >

مقالات پژوهشی

خلاصه ای از مقالات پژوهشی استاد

Read More >

سمت های اجرایی

خلاصه ای از سمت های اجرایی

Read More >

همایش های علمی

  روش جدید برای مطالعه پخش بار در ریزشبکه با الگوری...

Read More >

پروژه های گرفته شده با صنعت برق

1. جایابی منابع تولید پرآکنده در شبکه توزیع همدان2. بررسی...

Read More >
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(