X

p_amraee

22تیر

کتاب های تالیفی

About the Author

Related

فعالیت های اجرایی

معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله الع...

Read More >

همایش های داخلی

1-«بررسی مبانی نظری جامعه شناختی علامه طباطبایی(ره) د...

Read More >

تحصیلات

دکتری تخصصی رشته علوم قرآن وحدیث دانشکده اصول الدین قم...

Read More >
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(