X

p_amraee

22تیر

تحصیلات

About the Author

Related

فعالیت های اجرایی

1. معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی  دانشگاه آیت الل...

Read More >

تحصیلات

دکتری تخصصی رشته علوم قرآن وحدیث دانشکده اصول الدین قم...

Read More >

همایش های بین المللی

بازخوانی نقش وحی در تدوین الگوی پیشرفت جامعه از منظر ال...

Read More >
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(