X

p_amraee

16بهمن

همایش های داخلی

1-«بررسی مبانی نظری جامعه شناختی علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان» اولین همایش جامعه شناسی تحلیلی

2-«علل موجده تکفیر و راهکارهای برخورد با آن از منظر قرآن» همایش ملی بررسی جریانهای سلفی- تکفیری

   3-«بررسی شرایط سلب حق حیات از منظر قرآن کریم با تکیه بر تفسیر المیزان» همایش قرآن و حقوق

4-«بررسی محاربه از منظر قرآن و حقوق اسلامی» همایش قرآن و حقوق

5-« مفهوم شناسی تجسس در قرآن و روایات با تأملی در مصادیق حرام و مجاز آن» همایش قرآن و حقوق

6-«توزیع درآمد از منظر تفسیر شریف المیزان؛ رهنمودی برای اقتصاد مقاومتی» اولین همایش اقتصاد مقاومتی

About the Author

Related

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(