X

p_amraee

16بهمن

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

ایوب امرائی | 0 Comments | | View Counts (75) | Return |
  1. «روش قرآن در نهادينه سازي عفاف وحجاب (بارويکرد ترتيب نزول)»  علمي- پژوهشي
  2. « تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزه التذاذات جنسی» علمي- پژوهشي
  3. تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از جلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع» علمی-پژوهشی

About the Author

Related

فعالیت های اجرایی

معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله الع...

Read More >

همایش های بین المللی

بازخوانی نقش وحی در تدوین الگوی پیشرفت جامعه از منظر ال...

Read More >

همایش های داخلی

1-«بررسی مبانی نظری جامعه شناختی علامه طباطبایی(ره) د...

Read More >
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(