X

دکتر سعید گرشاسبی فرد

Archive by category: مقالات چاپ شده در نشریات داخلیReturn
 گرشاسبی فخر، سعید،" ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران" ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال یازدهم، شماره 40، صص401-423 گرشاسبی فخر، سعید ، موسایی میثم" ارتباط بین بیکاری و قاچاق مواد مخدر"،  مجله مسائل اجتماعی ایران،سال اول، شماره دوم،زمستان1389،صص145-167 گرشاسبی...
ادامه مطلب
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(