X

دکتر سید پرویز جلیلی

Archive by author: سید پرویز جلیلی کامجوReturn

 

 

1-  اطلاعات شخصی:

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: اقتصاد

پست الکترونیکی:

Parviz.jalili[AT]gmail.com،      

Parviz.jalili[AT]Abru.ac.ir .com

                              

       آدرس وب‌سایت:

شماره تماس:   986642468317+  داخلی 304

 

2- سوابق تحصيلي:

 • كارشناسي: اقتصاد                  گرایش: بازرگانی                      دانشگاه: بوعلی سینا  دوره: 1384- 1388

                 

 • كارشناسي ارشد: اقتصاد     گرایش:      محیط زیست          دانشگاه:  تهران       دوره:      1388-1390

موضوع پایان‌نامه: الگوسازی انتخاب: رویکردی نوین برای ارزشگذاری کالاهای زیست محیطی

 

 • دکتری:   اقتصاد           گرایش:             سنجی- مالی           دانشگاه: اصفهان    دوره:       1390-1394          

موضوع رساله دکتری: تخصيص پايدار و عملي‌سازي طراحي بازار آب

 

زمینه‌های تحقیقاتی:

 • تئوری بازی‌ها
 • ارزشگذاری مشتقات مالی
 • طراحی بازار آب

 

3- فعالیت‌های پژوهشی:

 مقالات علمی- پژوهشی و ترویجی:

 1. ارزیابی ارزش اقتصاد استخراج منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزان در دشت همدان- بهار، دو فصلنامه پژوهش‌های محیط زیست، 1396
 2. ارزیابی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش دستباف کاربرد مدل تصحیح خطای برداری، مجله علمی- پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، 1396
 3. مدلسازی اقتصادسنجی تاثیر تحریم ها بر بازار ارز و مکانیسم انتقال آن به متغیرهای اقتصاد کلان، مجله علمی- پژوهشی مدلسازی اقتصادسنجی، 1396
 4. استفاده از نظریه بازی ها در تخصیص بهینه آب در زاینده رود، مجله علمی- پژوهشی اقتصاد کاربردی ایران، 1395
 5. کاربرد تئوری طراحی مکانیسم و تئوری تطبیق در طراحی بازار آب در حوزه آب‌ریز زاینده‌رود با رویکرد نهادی، مجله علمی- پژوهشی اقتصاد و الگوسازی شهید بهشتی، 1395
 6. آیا مشکل ناسازگاری زمانی عاملی برای تورم های بالا است؟ شواهدی بر اساس رویکرد FOMC، مجله علمي پژوهشي دانشگاه یزد،1395
 7. ارزیابی ترجیحات و برآورد تمایل به پرداخت شهروندان اصفهانی به منظور استفاده از هوای پاک: رویکرد مدلسازی انتخاب و مدل لاجیت شرطی، مجله پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای اصفهان، 1395
 8. آزمون انتخاب- لاجیت شرطی: الگویی نوین در برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در برخورد با خدمات اکوسیستمی زاینده رود، دو فصلنامه پژوهش، های محیط زیست، 1395
 9. مصرف انرژی و عوامل موثر بر آن در ایران با رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی، مجله علمی- ترویجی اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه اصفهان،   1394
 10. تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه           مجله جامعه شناسی اقتصادی و توسعه تبریز،            1394
 11. ارزشگذاری خدمات زیست محیطی تالاب گاوخونی، مجله تحقیقات اقتصادی تهران، 1393
 12. کاربرد الگوی لاجيت آشيانه ای در ارزش گذاری خدمات گردشگری: سايت گردشگری – تفريحی گنج نامه همدان، مجله علمی- پژوهشی محیط زیست طبیعی تهران، 1392
 13. برآورد ترجیحات شهروندان بومی و غیربومی در برخورد با خدمات اکوسیستمی زاینده رود: رویکرد مدلسازی انتخاب، مجله علمی- پژوهشی اقتصاد انرژی، 1392
 14. بررسی تاثیر توسعه مالی و بانکی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور با رویکرد مدل های GMM، مجله علمی- پژوهشی اقتصاد کاربردی ایران، 1392
 15. ارزیابی اثر سهم نفت در GNP و سهم مالیات در GNP بر شاخص‌های حکمرانی، مجله علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، 1391
 16. برآورد سطح آستانه تورم و تاثیر آن بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی‌ اقتصاد ایران در طی دوره‌ی 1387-1344، مجله علمی پژوهشی راه اندیشه، 1390
 17. الگوسازی انتخاب: رویکردی نوین برای ارزشگذاری کالاهای زیست محیطی، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش¬های اقتصادی تربیت مدرس، 1390
 18. آزمون انتخاب: ارزشگذاری کالاهای غیر بازاری مبتنی بر رویکرد ترجیحات بیان شده، مجله علمی- ترویجی اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه اصفهان، 1390
 19. ارزیابی رابطه بین شادی و فقر نسبی، مجله مدلسازی اقتصادسنجی سمنان، 1397
 20. ارزیابی رابطه بین نابرابری شادی و نابرابری درآمد، دو فصلنامه سیاست گذاری اقتصادی، 1397
 21. بررسی رابطه بین مخارج بهداشتی و آموزشی با تاکیر بر بیماری هلندی، مجله سیاست های راهبردی و کلان، 1397
 22. کانال های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران، مجله سیاست های راهبردی و کلان، 1397

ISI Papers:

 1. Application of Nested Logit Model in Ecosystem Services Valuation (case study: Gavkhony Wetland)     Journal of ECOPERSIA, 2016

 

مقالات همایشی:

 1. ارزیابی تاثیر توسعه بازار سهام و بانک‌ها بر رشد اقتصادی  در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران، اولین همیش مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربت حیدریه، 1395
 2. ارزیابی تاثیر درجه رقابت‌پذیری صنعت بانکداری ایران با ورود بانک‌های خصوصی بر رشد اقتصادی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، 1395
 3. برآورد تعادل بیولوژیک و تعادل اقتصادی زاینده رود و تالاب گاوخونی برای آب، همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، 1394
 4. ارزیابی ساختارهای نهادهای پولی مبتنی بر شاخص-های اقتصاد مقاومتی، دومین همایش اقتصاد مقاومتی و گذار اقتصادی، 1391
 5. تاثیر آموزش و پرورش در عملکرد اقتصادی و کارایی عوامل تولید، چهارمین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 1391
 6. رابطه عليت بين تمركز بانكي و رشد اقتصاد، 22 امین همايش سالانه سياست¬های پولی و ارزی  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1391
 7. راهکارهای اقتصاد مقاومتی افزایش بهره‌وری ملی، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، 1391
 8. راه کارهای جهادی پیاده سازی نظام تنظیم مقررات در راستای ارتقای بهره وری ملی، اولين همايش جهاد اقتصادي با رويكردهاي ارتقائ بهره وري، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1390
 9. عوامل موثر بر شکاف جنسیتی در سرمایه گذاری در آموزش، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، سازمان تشخیص مصلحت نظام، 1390
 10. شرکت در نشست، های تخصصی همایش، مشارکت سیاسی و امنیت ملی، 1390
 11. تاثیر صادرات غیرنفتی بر کاهش تحریم‌ها مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی، همایش اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، 1395
 12. تاثیر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی بر صادرات غیرنفتی، همایش اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، 1395

کتاب‌ها:

 • سیر تاریخ اندیشه اقتصادی، در دست چاپ
 • فلسفه علم اقتصاد، در دست چاپ
 • نرخ بهره و مشتقات آن، در دست چاپ
 • دیفرانسیل تصادفی در  مالی مدل دو جمله‌ای قیمت‌‌گذاری دارایی‌ها، در دست چاپ

 

پروژه­ها:

 1. تاثیر صادرات غیرنفتی بر تحریم‌ها کاربرد اصول اقتصاد مقاومتی، دانشگاه مالک اشتر (ع)، 1395
 2. ارزیابی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در شهر شیراز، مرکز مطالعات سوشیانت، 1391
 3. آسيب شناسي تصوير خارجي امنيت ملي و محدوديت ورود گردشگران خارجي به كشور  و تبيين راهكارهاي خروج از تنگنا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، 1390
 4. جریان شناسی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران 1357- 1390، مرکز پژوهشی راهبرد توسعه، (مهندس مرتضی نبوی، دکتر دانش جعفری)، 1390

 

4- سوابق اجرایی:

 • مدیر داخلی مجله اقتصاد منابع طبیعی 1391-1394
 • سردبیر مجله علمی- تخصصی دین و دانش، 1392-1394
 • دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه اصفهان، 1391-1392
 • دبیر اجرایی اولین همایش ولی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، 1396
 • مدیر پژوهش دانشگاه آیت ا.. العظمی بروجردی (ره)، 1396
 • دبیر اجرایی اولین همایش راهکارهای تسهیل ازدواج، 1396

 

5- سوابق آموزشی:

 • دروس ارایه شده در مقطع کارشناسی:  خرد، کلان، سنجی، ایران، توسعه، تاریخ عقاید، مالیه بین الملل، مدیریت مالی
 • دروس ارایه شده در مقطع کارشناسی ارشد: مدیریت ریسک
 • دروس ارایه شده در مقطع دکتری:

 

پایان‌نامه‌ها:

 • راهنما      دکتری اقتصاد        رابطه بین تجارت بین‌المللی و تقاضای گردشگری بین‌المللی در ایران             
 • مشاور      ارشد ریاضی مالی   یشبینی نوسانات در بازده طلا با استفاده از مدل FIGARCH  و بررسی اثر نوسانات قیمت طلا بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران              1396-1395
 • مشاور      ارشد ریاضی مالی   الگوریتم انتخاب یک سبد آنلاین (درون خطی) با انحرافات لگاریتمی در نوسان قیمت 1396-1395
 • مشاور      ارشد ریاضی مالی   قیمت گذاری اختیار و ارزش در معرض خطر      1396-1395
 • مشاور      ارشد ریاضی مالی   ریسک عملیاتی و هجینگ اختیار        1396-1395
 • مشاور      ارشد ریاضی مالی   ارزیابی رابطه بین بازار انرژی و بازار سهام            1396-1395
 • مشاور      ارشد ریاضی مالی   نوسانات ریسک و مدل قیمت گذاری اختیار       1396-1395

 

6- مهارت‌ها:

 • تسلط بر نرم افزارهای: Eviews, STATA, Microfit, SAS, In Design

   

7- افتخارات:

 • عضو بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران در سطح تسهیلات نظام وظیفه
 • رتبه اول در بین دانشجویان ورودی­ دکتری سال 1390 رشته اقتصاد در تمام گرایش­ها دانشگاه اصفهان با معدل 19/19
 • رتبه اول در بین دانشجویان ورودی­ کارشناسی ارشد سال 1388 رشته اقتصاد محیط زیست دانشگاه تهران با معدل 04/19
 • رتبه دوم در بین دانشجویان ورودی کارشناسی سال 1384 رشته اقتصاد بازرگانی دانشگاه بوعلی سینا همدان با معدل 23/17
 • کسب رتبه اول آزمون استاندارد علمی- تشخیصی در رشته ریاضی- فیزیک در استان همدان در سال 1382
 • کسب رتبه سوم آزمون استاندارد علمی- تشخیصی در رشته ریاضی- فیزیک در کشور در سال 1382

   

سمت های اجرایی دکتر سید پرویز جلیلی
ادامه مطلب
فعالیت های آموزشی دکتر سید پرویز جلیلی
ادامه مطلب
فعالیت های پژوهشی دکتر سید پرویز جلیلی کامجو
ادامه مطلب
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(