X

دکتر پرویز گودرزی

19مرداد

فعالیت های اجرائی

- سوابق اجرایی:

                          1.           مدیر گروه فیزیک دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی از مهر ماه سال 1392 تا مراد ماه سال 1397 

                          2.            معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه از آبان ماه 1395 تا مهر ماه 1396

                          3.            معاونت آموزشی دانشکده علوم از مهر ماه سال 1396 تا مرداد ماه 1397

                         4.            معاونت آموزشی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی از مرداد ماه سال 1397 

                          5.            عضو شورای آموزشی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی از مهر ماه سال 1392

                          6.            عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه از سال 1395

About the Author

Related

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(