اخبار، اطلاعیه ها و رویدادهای حوزه مدیریت فرهنگی
14مهر

امور فرهنگی و دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی برگزار میکند

| Return |

امور فرهنگی و دبیرخانه مدیریت سبز
 دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی برگزار میکند:

کارگاه مشارکتی
مصرف سبز

تسهیل گر: لیلا پویان فر


زمان: دوشنبه  16/7/97   ساعت 10 صبح
مکان: سالن همایش دانشکده فنی

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(