26فروردین

حفاظت اسناد

| View Counts (24) |

یکی از ارکان حراست دانشگاه می باشد که وظیفه آن حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه دانشگاه بوده که یکی از کارهای مهم این واحد طراحی و اجرای سیستم جامع امنیت اطلاعاتی می باشد.  

26فروردین

شرح وظایف واحد حفاظت اسناد

| View Counts (24) |
•طبقه بندی اسناد و مدارک برحسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند
•ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد
•برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده
•استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه، مخازن سئوالات و...
•تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه برداری نامه های طبقه بندی شده، دستور العمل ها با نظر مسئول مستقیم
•انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیرمجاز مذاکرات و صورت جلسات
•تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی، ارسال مراسلات و گردش اسناد
•دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهای مختلف و حراست ازآنها براساس مقررات مربوطه
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(