شرح وظایف:

1- جلوگیری از نفوذ و توطئه عوامل بیگانه داخلی و خارجی به سازمان.

2- ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی.

3- اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان دستگاه.

4- شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه.

5- تعیین صلاحیت پرسنل جهت تردد به اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی.

6- تعیین صلاحیت پرسنل برای انتصاب مشاغل حساس.

7- تعیین صلاحیت پرسنل جهت مأموریت خارج از کشور.

8- تعیین صلاحیت پیمانکاران.
9- صدور بخشنامه و دستورالعمل در خصوص رعایت موارد امنیتی.
10- شناسایی فرصت ها، تهدیدها، تخلفات و آسیب ها.
11- شناسایی کانون های بحران و عوامل نارضایتی.
12- اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از:
الف) بروز عوامل ایجاد نارضایتی      ب) تشکیل کانون های بحران      ج) تهدید های امنیتی
13- دعوت و ارشاد افراد بر اساس وظایف محوله.
14- ایجاد بایگانی پرسنلی به منظور تشکیل و نگهداری پرونده های حفاظتی کارکنان دستگاه.

 

ادامه مطلب
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(