حفاظت IT

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف 

       حراست از سرمایه های اطلاعات دیجیتال حوزه IT و به حداقل رساندن هر گونه تهدید و آسیب پذیری داخلی و خارجی


خط مشی های حفاظت IT

•- شناسایی فضای امنیت اطلاعات و تعیین نمودن گستره و محدوده آن

•   - شناسایی دارایی های اطلاعاتی موجود و دسته بندی آنها

•   - شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری های اطلاعاتی خصوصا اطلاعات طبقه بندی شده


شرح وظایف حفاظت اطلاعات (IT) 

    1. پیگیری تشکیل کمیته راهبردی امنیت اطلاعات و حضور فعال در آن کمیته

    2. پیگیری تهیه شناسنامه رایانه ای از شبکه ها، سخت افزارها، نرم افزارها، دسترسی های کاربران و بروز رسانی آن توسط واحد فناوری اطلاعات دستگاه

    3. تعیین ظوابط کلی حفاظتی، موقعیت مکانی سیستم های سخت افزاری اصلی و کنترل تردد به آن مکان ها

    4. تعیین طبقه بندی حفاظتی، اطلاعاتی که تبدیل به دیجیتال شده اند.

 5. تهیه و پیگیری اجرای مقررات و دستورالعملهای حفاظتی و امنیتی، تولید، نگهداری، گردش، دسترسی، تکثیر، امحاء اسناد و اطلاعات دیجیتال

 6. نظارت در خصوص برقراری یا مسدود نمودن پورتهای فیزیکی و منطقی ورودی و خروجی سیستمها توسط واحد فناوری اطلاعات دستگاه

 7. تدوین و ابلاغ ظوابط امنیتی مربوط به ورود و خروج تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری از ساختمان ها و اماکن و نظارت بر حسن اجرای آن

8. نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه های موجود در دستگاه

9. پیگیری اجرا و بررسی دوره ای امکان نفوذ و آسیب پذیری حفاظتی و امنیتی سیستمهای موجود و پیگیری رفع نواقص احتمالی

 10. پیگیری، دریافت و بررسی گزارش های تلاش های موفق و ناموفق نفوذ به سیستم های موجود و گزارش برای مسئولین ذیربط دستگاه و حراست کل کشور

11. پیگیری اجرای مانیتورینگ ترافیک شبکه توسط واحد فناوری اطلاعات دستگاه و نظارت و اخذ گزارشات موردی و دوره ای از آن واحد

12. تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاورین سازمان جهت انجام خدمات حوزه فناوری اطلاعات قبل از انعقاد قرارداد

 13. نظارت دوره ای از روند تهیه نسخه پشتیبانی از اطلاعات طبقه بندی شده و نحوه نگهداری آنها.


 

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(