• حضور محترم ریاست دانشگاه در جشنواره حرکت دانشجویی
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(