مدیریت پژوهش و فناوری

شورای پژوهشی دانشگاه

شورای انفورماتیک و فناوری


 

  • حضور محترم ریاست دانشگاه در جشنواره حرکت دانشجویی
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(