آیین نامه های اعضاء هیأت علمی لینک دانلود 
   دستورالعمل تشویقی نویسندگان مقالات علمی دانشگاه    
   آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر    
   گردش کار انتخاب پژوهشگر برتر    
   پیش نویس آیین نامه ترفیعات دانشگاه    
   قالب رزومه اعضاء هیأت علمی                                        

 

آیین نامه طرح های پژوهشی  لینک دانلود
   آیین نامه طرح های پژوهشی برون دانشگاهی              
   گردش کار تصویب طرح های پژوهشی                                

 

آیین نامه های همایش و کنفرانس لینک دانلود
   آیین نامه جدید برگزاری همایش های علمی توسط وزارت علوم    
   آیین نامه برگزاری همایش ها و کنفرانس ها    
   گردش کار برگزاری همایش ها و کنفرانس ها    

 

آیین نامه های دانشجویی لینک دانلود
   آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی                          
   گردش کارانتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی    

 

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(