X

اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت ارتباط با معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه میتوانند از قسمت تیکت ها در ذیل همین صفحه استفاده نمایند 

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(