X
دانلود فرم درخواست وام دانشجوییفرم سند تعهد محضری
ادامه مطلب
تذکر مهم: نکات زیر را با دقت مطالعه نموده و نظر به این که پس از ورود اطلاعات، امکان هیچ گونه ویرایشی وجود ندارد، لذا لطفاً در مراحل ثبت نام و ورود اطلاعات نهایت دقت را داشته باشید ، هر گونه عواقب ناشی از اشتباهات ورود اطلاعات خواسته شده، صرفاً به عهده دانشجو می باشد و اداره رفاه...
ادامه مطلب
صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه هاي دانشجویان شاغل بـه تحصـیل در دانشـگاههـا و مؤسسات آموزش عالی طبق آیین نامه وام پرداخت می نماید. فصل اولشرایط عمومی وام گیرندگان ماده(1) اعتقاد به اصول دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمه...
ادامه مطلب
 (ویژه دانشجویان دوره روزانه ،ساکن در منازل شخصی استیجاری و خوابگاههای خصوصی )با توجه به ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان کشور در خصوص اجاره نامه ها و گواهی های اسکان در خوابگاه ارائه شده توسط دانشجویان، به استحضار میرساند جهت عدم تضییع حق دانشجویانی که درخواست وام مسکن...
ادامه مطلب
جهت اخذ سند تعهد محضری لازم است یک نفر به عنوان ضامن ( کارمند رسمی ، پیمانی، بازنشسته و یا مستمری بگیر) انتخاب گردد.شخص ضامن اگر کارمند رسمی یا پیمانی باشد "حکم کارگزینی" و اگر بازنشسته یا مستمری بگیر باشد حتما "گواهی کسر از حقوق" همراه با شخص وام گیرنده(دانشجو) به دفتر...
ادامه مطلب
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(