جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی

ارسال شده در تاریخ : 14 مهر، 1398
تصویر

اولین جلسه جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید