انتصاب دکتر مهدی چگنی به عنوان مدیر امور حقوقی و قراردادها

ارسال شده در تاریخ :10 آذر، 1398
تصویر

رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسن مروتی، طی حکمی جناب آقای دکتر مهدی چگنی را از تاریخ 1398/09/09 به عنوان مدیر امور حقوقی و قراردادها دانشگاه منصوب نمودند.