ابقا دکتر یونس نادمی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی

ارسال شده در تاریخ :10 آذر، 1398
تصویر

رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسن مروتی، طی حکمی جناب آقای دکتر یونس نادمی را از تاریخ 1398/08/23 به مدت یک سال به عنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی ابقاء نمودند.