انتصاب دکتر محمدرضا حدادی ( با حفظ سمت قبلی) به عنوان مسئول پيگيری امور مديريت سبز دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :10 آذر، 1398
تصویر

رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسن مروتی، طی حکمی جناب آقای دکتر محمدرضا حدادی را از تاریخ 1398/09/09 به مدت یک سال به عنوان مسئول پیگیری امور مدیریت سبز دانشگاه منصوب نمودند.