اخبار همانندجویی

ارسال شده در تاریخ : 30 بهمن، 1398
تصویر

 

بسمی تعالی

احتراماً، به استحضار همه دانشجویان ارشد مي رساند با توجه دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبات آيين‌نامه‌هاي دانشگاه، فرايند همانندجويي و تاييد پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه بايد به ترتيب زير انجام شوند و شوراي آموزشي/پژوهشي بدون اخذ و تاييد گواهي همانندجويي مجاز به تصويب پروپزال و يا صدور مجوز دفاع نمي باشد.

 

مرحله 1: دانشجو با نظارت استاد راهنما موظف است متن پروپزال را در سامانه همانندجويي بارگذاري و گزارش دريافت نمايد.

تبصره: استاد راهنما مسئول بررسي صحت و اصالت محتواي پايان نامه است و لازم است براي همانندجويي نظارت دقيق داشته باشد.

تبصره: اين مرحله بايد قبل از تحويل پروپزال به مدير گروه براي طرح در شوراي گروه باشد.

مرحله 2: دانشجو موظف است بعد از تصويب پروپزال در شوراي دانشكده، متن آن را در سامانه ايرانداك بارگذاري و تاييديه دريافت نمايد.

مرحله 3: دانشجو با نظارت استاد راهنما موظف است متن نهايي رساله را در سامانه همانندجويي بارگذاري و گزارش دريافت نمايد.