بازدید کارشناس محترم اداره بهداشت شهرستان بروجرد از محل برگزاری آزمون دکتری تخصصی سال 1399

ارسال شده در تاریخ :08 مرداد، 1399
تصویر

بازدید کارشناس محترم شبکه بهداشت شهرستان بروجرد از اجرای پروتکل های بهداشتی در دانشگاه حضرت آیت ا... العظمی بروجردی جهت برگزاری آزمون دکتری تخصصی در تاریخ 1399/5/9