لینک مجازی گروه های آموزشی برای دانشجویان نو ورود 1399

ارسال شده در تاریخ :20 آبان، 1399
تصویر

ردیف

نام گروه

لینک مجازی گروه های آموزشی

1

گروه مهندسی مکانیک

https://chat.whatsapp.com/BkMAt3TT4PQCzZk55KS7bo

2

گروه حقوق

https://chat.whatsapp.com/BQQCF58PTXq6NoQbfzKYqF

3

گروه اقتصاد

https://chat.whatsapp.com/Jng6kUio9VuE5Jt2mxXgon

4

گروه مهندسی معماری

https://chat.whatsapp.com/LyETMUHVzlG3zUa5TsuwJJ

5

گروه مهندسی برق

https://chat.whatsapp.com/Gyra3lI4Q692X2pgHPZcuW

6

گروه ریاضی

https://chat.whatsapp.com/HWvCOBFpS458E69fbT2yvQ

7

گروه فیزیک

https://chat.whatsapp.com/DPgjv5muM9QJ3D7PqYsOEU

8

گروه مهندسی عمران

https://chat.whatsapp.com/Fw5WNjQdGrY11JL4GCySOB

9

گروه شیمی

https://chat.whatsapp.com/HBkXxCtitZU248PkMrO9oY

10

گروه علوم حدیث قرآن

https://chat.whatsapp.com/BfTwqSHDvQUKgunfFIq1cF

11

گروه زبان

https://chat.whatsapp.com/GtFA4I2yA7H9MyPZd6oW5u

12

گروه علوم اجتماعی

https://chat.whatsapp.com/GvA5KGuIHi50zpbLAzd9b4

13

گروه مهندسی کامپیوتر

https://chat.whatsapp.com/HDyLiRdpBlxH4ihGA4RDwL

14

گروه علوم سیاسی

https://chat.whatsapp.com/KMxzI5srVEuF2biocyQM2F

 

نکته به علت تکمیل بودن گروه واتساپ ثبت نام مجازی دانشگاه، گروه 2 تشکیل گردید برای وارد شدن از لینک زیر استفاده نمایید.

https://chat.whatsapp.com/GXZhXzddgOA08EBnahDzsB