صدور احکام انتصاب و ابقاء مدیران گروههای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و تقدیر از مدیران گروه های آموزشی قبلی

ارسال شده در تاریخ :29 تیر، 1400
تصویر

رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسن مروتی، طی حکمی از مورخ  ۱۴۰۰/۵/۱ به مدت دوسال افرد زیر را به عنوان مدیران گروه دانشکده فنی مهندسی ابقا و منصوب نمودند.
۱. دکتر مسعود احمدی ، مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران
۲. دکتر حسین چاردولی، مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانیک
۳. دکتر سپیده پیمانفر،  مدیر گروه آموزشی مهندسی معماری
۴. دکتر مهدی ملکی ، مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
۵. دکتر بهرام رشیدی ، مدیر گروه مهندسی برق