اطلاعیه دوره فشرده داوری

ارسال شده در تاریخ :17 دی، 1398
تصویر

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه آیت الله بروجردی اقدام به برگزاری دوره فشرده داوری نموده است

این دوره یک روزه در قالب سه جلسه 14-16 و 16-18 و 18-20 بوده و هزینه ثبت نام برای هر متقاضی 100/000 میباشد.