دکتربهزاد اتونی
  • علوم انسانی
  • رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
  • گرایش: ادبیات ایران
  • مرتبه علمی:استادیار
  • شماره اتاق: 110
  • شماره تماس: 06642468320
  • ایمیل: atuni@gmail.com