دکتر محمد شریف زارعی
  • فنی و مهندسی
  • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
  • گرایش: طراحی جامدات
  • مرتبه علمی:استادیار
  • شماره اتاق: 103
  • شماره تماس: 06642468320
  • ایمیل: mshzarei@abru.ac.ir