دکتر پرویز گودرزی
  • علوم پایه
  • رشته تحصیلی: فیزیک
  • گرایش: ذرات بنیادی
  • مرتبه علمی:استادیار
  • شماره اتاق: 110
  • شماره تماس: 09166625338
  • ایمیل: parviz.goodarzi@abru.ac.ir