دکتر علی جودکی
  • فنی و مهندسی
  • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
  • گرایش: تبدیل انرژی
  • مرتبه علمی:استادیار
  • شماره اتاق: 304
  • شماره تماس: 06642468320
  • ایمیل: ajoodaki@abru.ac.ir ajoodaki81@gmail.com