دکتر مهدی کماسی
  • فنی و مهندسی
  • رشته تحصیلی: مهندسی عمران
  • گرایش: آب
  • مرتبه علمی:دانشیار
  • شماره اتاق: دانشکده فنی و مهندسی
  • شماره تماس: 06642468320
  • ایمیل: komasi@abru.ac.ir