دکتر مهدی کماسی
  • فنی و مهندسی
  • رشته تحصیلی: مهدسی عمران
  • گرایش:
  • مرتبه علمی:استادیار
  • شماره اتاق: دانشکده فنی و مهندسی
  • شماره تماس: 06642468320
  • ایمیل: komasi@abru.ac.ir