دکتر میثم خزائی
  • علوم انسانی
  • رشته تحصیلی: حقوق
  • گرایش: فقه و حقوق
  • مرتبه علمی:استادیار
  • شماره اتاق: دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی
  • شماره تماس: 06642468320
  • ایمیل: meisam.khazaee@abru.ac.ir