دکتر محمد کشفی
  • فنی و مهندسی
  • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
  • گرایش: طراحی کاربردی
  • مرتبه علمی:استادیار
  • شماره اتاق: 5-9
  • شماره تماس: 06642468320
  • ایمیل: m.kashfi@abru.ac.ir mkashfi12@gmail.com