مهندس مهرداد هدایتیان
  • فنی و مهندسی
  • رشته تحصیلی: مهندسی معماری
  • گرایش: معماری
  • مرتبه علمی:مربی
  • شماره اتاق: 104
  • شماره تماس: 06642468320
  • ایمیل: m.hedayatian@abru.ac.ir