امور خوابگا ها


 

نام و نام خانوادگی: علی ذوالفقاری

تحصیلات: کارشناسی ارشد جامعه شناسی

شماره تلفن: 06642468320- داخلی 410

 

نام و نام خانوادگی: صدیقه گودرزی

تحصیلات: کارشناسی  ارشد کامپیوتر

شماره تلفن: 06642468320- داخلی 407

 

شرح وظایف کارشناسان امورخوابگاه ها


 

معرفی خوابگاههای ملکی و خودگردان تحت نظارت امور خوابگاههای دانشگاه 


مقررات لازم الاجرا از طرف دانشجویان جهت سکونت در خوابگاه